Vô Vi

***

HÌNH NH ĐC THY LƯƠNG SĨ HNG

***

Cám ơn các bn đo đã ph biến nhng hình nh ca Thy Tám và bn đo.

Cm t công ơn dy d ca Đc Thy.

***

***

***

***

Thầy Tám giống tượng Ananda

http://thaita.wordpress.com/2013/08/07/ananda/

Published on Apr 1, 2014

recorded on April 1, 2014
Moving Image Archive Serge de Muller

***

***

***

phat-di-lac-3

Thầy Tám có phải là Phật Di Lạc?

http://webtoy13.wordpress.com/2013/12/15/thay-tam-di-lac/

vovi30040 vovi30040-a

phat-di-lac-4

***