photo 2000 – 2015

thai2811

Thai Ta, March 2014

Tạ Thái, tháng 9, 2014

Tạ Thái, tháng 9, 2014

Tạ Thái, San Francisco 2009 - photo by Jonathan D. Nguyen

Tạ Thái, San Francisco 2009 – photo by Jonathan D. Nguyen

YOUTUBE PLAYLIST:    MY PHOTOS

***

self-portrait fotoart by thai ta

***

Tạ Thái, tháng 1, 2014

Tạ Thái, tháng 1, 2014

***