chuyện NÚI và BIỂN

waterdroplet

***
CHUYN NÚI VÀ BIN  /  T Thái, 2003

“Git nưc ta ung cũng là B Tát hóa thân cu đ.”  Lương Vĩ Kiên

Tình c tôi nghe Núi và Bin nói chuyn, hơi to tiếng.  C hai đu có nhim v đóng góp, phc v cho nhân loi trong qu đa cu, và bình thưng h vui v vi nhau.  Nhưng t nhiên ba đó, đ tài nói chuyn dn ti mt câu hi:  Ai quan trng hơn ai?

Núi và Bin đng ý là h đng trong Top 10 hay Top 5 nhng v quan trng, nhưng ri ai cao hơn nếu xếp hng?  Bin nghĩ mình hơn Núi.  Bin bao la, rng rãi, cht cha bao sinh linh.  Ti vì con ngưi sng trên đt mi gi hành tinh này là Đa Cu, ch tht ra Bin mi chiếm nhiu din tích hơn.  Không có Bin đ thanh lc bao th đc t thì trái đt cũng vô dng thôi.  Đã vy Bin già hơn Núi nhiu.  Thi xưa mt đt bng phng, khi lòng đt di chuyn hung bo, Núi mi ra đi.  Ngày mai Núi có biến mt, con ngưi vn sng nhăn răng. 

Núi thì lý lun như vy.  Núi cao mi có tuyết đóng, có sui chy, có ngun sông cung cp nưc cho nhân loi.  Bin mênh mông mà có git nưc ngt nào cho ai đưc không?  Ri trong lòng Núi là bao nhiêu mõ đá quí, mõ than.  Chưa k quan trng hơn hết, Núi gn vi Tri hơn là Bin.  Có nhng bí mt ca Tri ch có Núi mi khám phá ni thôi.

Đng cnh tôi là mt đa bé mà khi tôi hi tên, nó ngn ng tr li, “Anh gi em là gì cũng đưc.”  Nó nói nó thân vi Núi & Bin, và hu hết mi loài trên qu đa cu.  Tôi cưi, hi nó vy nó nghĩ Núi và Bin ai quan trng hơn ai.  Nó cưi, tr li l làng, hn nhiên:  “Núi là chuyn Núi.  Bin là chuyn Bin.  Làm sao mà so sánh đưc?”  Ri đa bé ngp ngng…  “Em ch s h chp vào đa v ca mình quá thì b kt.”

Đa bé nm tay tôi kéo đi.  “Như em, thc cht ca em là H2O.  Lúc thì em trên đnh Núi ngưi ta kêu là Tuyết.  Ri nng m em hòa vào đt, ngm vào sui, h, sông.  Ri loài ngưi ung vào, em phi lăn lóc vi tng tế bào ca h cho ti lúc đưc sa thi qua đưng tiu tin.  Sng cùng s ô uế ca cng rãnh, vưt ra Bin, vy vùng tha thích cho ti ngày hóa hơi làm Mây, ri Mưa, ri Tuyết.  Em không biết vì sao em phi làm nhng công vic này, nhưng em không ngi và cũng không so sánh hơn thua vi ai khác.”

Tôi ngi xung nhìn vào mt đa bé, đôi mt lóng lánh như gương.  “Thế cho em chn thì em mun làm gì?”  “Em mun làm Ánh Sáng.  T do đi khp vũ tr.  Hòa nhp d dãi hơn vi mi loài.  Em hy vng khi Thưng Đế nghĩ em đóng trn vai trò Nưc ri thì Ngài cho em thăng hoa làm Ánh Sáng.”

Tôi ngoái li nhìn Núi & Bin (lúc này đã bt tay nhau).  Trưc khi chia tay Nưc, nó hi tôi, “Còn anh, anh mun làm gì?”  Tôi mĩm cưi lc đu, “Chc cho anh ngh mt.”

“Chuyn Núi Và Bin”, T Thái, tháng 6, 2003,  đăng trong Phát Trin Đin Năng s 412  ptdn412

***

thin ca:  ÁNH SÁNG – Mai An

***

***

THY TÁNH    (Kính tng Huynh T Thái, tác gi bài viết đăng trên TBPTĐN 412, “Chuyn Núi và Bin”):    Thy tánh căn nguyên ca nhn hòa  /  Là “Quân T Tánh” ca ngưi xưa  /  Lên cao xung thấp không phân bit  /  Vào trưc ra thanh chng ghét ưa  /  Biến hóa vô cùng không đi tánh  /  Gom to phân nh, my cũng va  /  Tâm ngưi uyn chuyn như tâm thy  /  Gc Đo lo chi chng hip hòa.  ///  Thin Tâm (T/Đ PN, 02/06/2003)  ptdn413

***

THY TÁNH    (Nh v quý Đo Hu Thin Tâm và T Thái):    Nưc vn biu-dương triết-lý Thin,  /  Thc hòa-đng ca đng minh-hin.  /  Nông sâu rng hp không dư thiếu;  /  Dài ngn vuông tròn chng lch nghiêng.  /  ng-phó muôn hình còn thy-tánh;  /  Tri xuyên vn-trng hãy y-nguyên!  /  Cương-nhu đáp bin tùy hoàn cnh;  /  Đy khp trong ngoài Nưc vn riêng.  ///  Toulouse, ngày 7-06-2003,  Kính bút, Trnh Quang Thngptdn417

***

snow-sky

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.