Tu Dễ hay Tu Khó

TU D HAY TU KHÓ  /  T Thái, 2002

Tu đo càng ngày càng d dàng.  Thy Tám đã đ li tt c nhng gì cn đ li qua thanh âm và ch viết.  Thế h sau s gp Thy qua video, qua nhng mu chuyn truyn khu t nhng bn gn gũi Thy.  Đã vy, Bên Trên còn khuyến khích:  “Tu by phn thôi, Tri Pht giúp cho ba phn.”

Tôi ch cn giơ ngón tay bm, bm, bm là Thy phi phc v tn tình.  Bt k lúc nào, bt k đâu.  Ri tùy theo s thích, tâm trng mà tôi chn la nhng gì mun đưc nhc nh, dy d.  Cn đưc an i, tôi tránh nhng đon Thy la ry có v nng li.  Cn khóc, tôi tìm nhng khúc Thy nc n vì thương đám hc trò thiếu bi, trí, dũng.

Đàn anh đàn ch đi trưc đã tri đưng rng rãi, phng li cho tôi bưc ti.  Thin đưng tiếp đãi mi Chúa nht.  Hu hết tt c nhng gút mc, bài hc khó khăn chỉ cn lng nghe, quan sát các bn đo chia s, mình cũng rút ta đưc ít nhiu điu hu dng.  Mi kiu tu, cp bc tu đ mình chn cho thích hp.  Toàn là nhng dn d, kinh nghim mà các anh ch đã tr bng nưc mt, thân xác, thi gi, tin bc, có khi bng chính linh hn mình na.

Pháp thin Vô Vi nm đưc thi đim này không biết chúng ta tu bao nhiêu kiếp mi có.  Ng đưc Thy, lâu lâu chung sng gn Thy, phưc đc bao nhiêu đi tích t mi đưc.  Nhưng nhiu khi có d dàng, mình không quí trng lm.

Tu tht ra rt khó.  Mài giũa tánh hư tt xu.  Sng quân bình, đi tr n đi, đo bòn phưc đo.  Th thách nh to chy ti.  Nh nh còn vưt qua ni, th thách dn dp quá tha h mà té.  Trong lúc đang b kho đo d di, xin đng ai ti mà ging đo cho tôi.  Biết là mt chuyn, làm đưc, gii đưc hay không là chuyn khác.  Tôi ch cn mt n cưi khuyến khích.  Mt vòng tay ôm.  Hay đưc dn chng li khuyên ca Thy đúng phóc cho tâm trng mình ngay lúc đó.

Tu rt khó vì mình t hi và t la mình.  Hay đúng hơn, lc căn lc trn phnh ph, d d.  Tình dc, tình yêu, tin bc, danh vng, quyn lc, v.v… có th có, tùy theo cái giá bng lòng trả.  Còn tu đ xut hn, m hu chc lâu lm mi đưc.  Nhiu khi tôi t hi mình có đ lc lưng, kh năng đ trung tín vi đưng tu Vô Vi không, vì tht ra khi cám d “th thit” xy ti, tôi s mình s rt đài.  Ngày xưa Chúa Giê-xu, Pht Thích Ca không nhng vưt qua cám d mà còn phi chu hy sinh tn cùng mi toi nguyn viên mãn.  Gi, nh mà Qu Satan hin ra ha hn mt ngưi yêu tuyt vi sut đi sut kiếp, hay khong… $10 triu đô, hay cho tôi gii Nobel văn chương đ tôi b tu, tôi có b không?  (Hm, ngm nghĩ)  Không, tôi không b!  Ch b có mt năm thôi, tôi có b không?  (Gãi đu)  Có th là không.  B mt ngày thôi, b không?  (Tc lưi, chép ming)  B mt ngày, mt bui thin có mt mát gì đâu.  D b…  Và thế là xong.

Viết cho vui vy, nhưng Thưng Đế s không gi nhng cám d gì mà chúng ta không có kh năng vưt qua.  Nên tm kết lun:  Tu d hay khó thì tùy mi ngưi và tùy lúc.  Nhưng chúng ta, đã “l” tu ri, c gng mà tu cho trn vn.  Vào tu vi Vô Vi, cũng như vô lp hc.  Thy cô dy chương trình nào, hp thì mình hc, không thì đi qua lp khác.  Đng chi bi, hãm hi thy côĐng nhy lên đòi làm thy côĐng nghĩ nh mình mà thiên h mi vào lp này hc.  Đng “n n ào ào” đ bn cùng lp bình an thanh tnh mà tu tiến thăng hoa.  (Như tôi lâu lâu mun “quy” tôi ra ngoài đi mà “quy”.  Ngày nào có l mà s hin din ca mình trong lp gây đng lon, tôi s… gt nưc mt mà rút lui.  Bây gi thì chưa ti mc đó.)  Nên biết ơn, bo v thy cô.  Nên hc thuc bài, tr bài, ly test (chu th thách).  Nên giúp đ bè bn trong kh năng mình, đng giu ngh, biết gì thì ch cho ngưi khác, không biết đng ch by.  Có th 100 năm na lp hc Vô Vi mi đưc toàn th nhân loi biết đến.  Nhưng nếu đt đu tiên dành cho ngưi Vit Nam không đt đưc kết qu m mãn, chúng ta hc không xong, không nhiu ngưi đu thì sao?

Sao thì cũng không sao.  Có điu mi đo Vô Vi ti cho đt nưc, ngưi dân Vit Nam, Thưng Đế ưu đãi như vy mà chúng ta không có đưc s đoàn kết căn bn thì thế h này ti thế h khác, bn cũ son li, không gì thay đi cho khá hơn.  Nghĩ ti đây, tôi ch biết th dài…  Ri đi nm th Chiếu Minh!

T Thái, tháng 6, 2002  /  bài đăng trong Phát Trin Đin Năng s 365  ptdn365

***

***

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.